Pohledem na vize zjistíte, že plánů je dost a cesta ke zdárným výsledkům bude dlouhá a trnitá. Ale je to výzva a spolupoutníci (s chutí, ale bez jiné příležitosti, něco budovat) budou vítáni. V této chvíli nemohu nabídnout zaměstnání, spíše něco jako formu pracovní terapie (takové to potřebné zpestření všedních dnů, kdy sice máte práce nad hlavu, ale do ničeho se nechce a potřebujete se odreagovat něčím jednorázovým s přesně definovaným začátkem a koncem) v krásném prostředí České Kanady a nikoliv v ústavu pro choromyslné.

  Pár nápadů jak se zapojit

 • projevením zájmu - už jen pocit, že to, co děláte, má smysl i pro někoho jiného, je povznášející
 • nabídnutím bezplatných služeb z vašeho oboru (přestože se teď dá na internetu najít téměř vše, mám například vyzkoušené, že právníka ze mě - počítačově orientované - pouhé přečtení zákonů neudělá) - vítáni jsou tedy
  • právníci,
  • účetní,
  • lidi, co se vyznají v grantech,
  • orienťáci pro zmapování okolí, případně pomoci s postavením stálých (či letních) kontrol,
  • skauti či podobné skupiny, které by chtěly využít část 10ha při pořádání tábora výměnou za provedení některých prací (např postavení stanu TP či jiných podobných staveb),
  • všichni, kdo mají nebo umí vytvořit něco, co by se dalo prodávat na akcích pro shromažďování prostředků na rekonstrukci objektu a vytváření podmínek pro plánované aktivity,
  • výtvarníci na pomoc s dočasnou výzdobou budovy
  • ... každý má jistě něco, co může nabídnout bude-li chtít
 • poskytnutím náklaďáku (nejlépe včetně řidiče) pro potřebné přesuny knih apod. mezi Prahou a Skalkou u Nové Bytřice, či mezi Anglií a Skalkou (v tom případě nabízím i možnost návštěvy pamětihodností v okolí Saffron Waldenu)
 • sorting out and catalogizing the books
 • finanční příspěvek (v nejbližší době dostuduji a nastavím PayPal)
 • ...
... a můžete být zapsáni do Knihy Přátel sdružení Library Kebharec ...

Looking at the vision you see that there is a lot of plans and the way towards successful ending will be long and prickly. But it is a challenge and those who want to share the trip if only for a while are welcome. I can't offer a permanent position at the moment, but a sort of work therapy (you know, that type of not-open-ended work you are not responsible for and you do because you want to) in the lovely countryside of Czech Canada.

  Just a few ideas you can get involved

 • by expressing interest (knowing that someone appreciates what you do can be refreshing)
 • by offering free-of-charge services from your field of expertise (although nowadays you can find almost anything on the internet, just reading the law chapters doesn't turn you into a lawyer) - so I welcome
  • lawyers,
  • accountants,
  • people knowledgeable in the grant issues,
  • orienteerers to check the areas already mapped and prepare the map for the permanent course,
  • scouts or similar groups that would want to use part of the 10 ha in return for some tasks (for example building a few TPs),
  • everyone who has or can create something, that would provide resources for fundraising (not only for the reconstruction of the building),
  • artists (kids) to help with the temporary (but longer term) interior decoration of the building
  • ... everyone's got something to offer if he/she wants
 • providing a van (and the driver) to get the books from England to Skalka u Nové Bystřice, Czech Republic
 • sorting out and catalogizing the books
 • financial support (soon I'll setup the PayPal)
 • ...
... and you can sign the Friends of Library Kebharec Book ...

-->